AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ LEGAL LSSIYCE

D'acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la
Informació i del Comerç Electrònic (en endavant LSSIYCE), PLAORIENTAL SL amb CIF
B55707319 i domicili social a Plaça Verdaguer, 6 tan, Tarragona 43003 (Tarragona)
i correu electrònic vacation@inmounik.com, manifesta que són de la seva propietat:

 • el domini https://www.masbarbat.com/
 • els perfils i pàgina a les següents:
   Instagram: https://www.instagram.com/masbarbat/
   Facebook: https://www.facebook.com/masbarbat
  Que PLAORIENTAL SL està inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Tomo 3015, Foli
  29, Secció 8, Fulla T-51426.
  PLAORIENTAL SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte o il·lícit
  de la informació que aparegui a les seves pàgines web o presència online a les diverses xarxes
  socials. Amb els límits establert a la llei, PLAORIENTAL SL no n'assumeix cap
  responsabilitat per la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o
  informacions que es contenen a les pàgines d'Internet.
  Els continguts i la informació de les pàgines d'Internet i les xarxes socials de PLAORIENTAL SL
  elaborats per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la professió. Sin
  embargament, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions,
  consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei
  ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
  Les pàgines d'Internet i les xarxes socials de PLAORIENTAL SL poden contenir enllaços (enllaços) 1
  altres pàgines de terceres. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel
  contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons,
  animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat
  exclusiva de PLAORIENTAL SL o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució,

cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb
el consentiment exprés de PLAORIENTAL SL.
De la mateixa manera, es reserva el dret a retirar l'accés al portal sense necessitat previ
avís a qualsevol usuari que contravingui el que disposa aquest avís legal.
XARXES SOCIALS
L'usuari haurà de disposar del seu perfil a les xarxes socials per poder interactuar amb PLAORIENTAL SL i que accepti la relació amb la nostra xarxa social. Si així s'executa, PLAORIENTAL SL
tindrà accés al perfil de l'usuari d'acord amb els paràmetres estipulats per la xarxa
social i podrà interactuar amb ell mitjançant l'enviament de missatges, publicacions, participació
en concursos i sorteigs. Si l'usuari no vol que PLAORIENTAL SL pugui accedir al seu perfil o
interrelacionar-s'hi serà necessari que es desvinculi del perfil deixant de seguir o
eliminar com a amistat, seguidor o usuari de PLAORIENTAL SL.
Les actuacions que faci PLAORIENTAL SL podran tenir caràcter informatiu i/o publicitari
dels seus serveis o productes, considerant que la xarxa social és un mitjà publicitari, sota la
responsabilitat de PLAORIENTAL SL quant a les publicacions i comunicacions que es
realitzin per aquests mitjans online.

La participació dels usuaris en concursos, promocions o sorteigs implicarà que l'usuari
accepta les bases legals daquest concurs, promoció o sorteig que es publicarà al vermell
social de referència en el moment oportú i amb la seva participació implicarà que lusuari ha
acceptat les mateixes.
Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin a les xarxes socials estaran sota
la seva responsabilitat i caldrà que respectin la legislació i els drets de tercers que
puguin afectar amb especial rellevància els drets de propietat intel·lectual, de protecció
de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les pròpies xarxes socials
que constin als següents enllaços:

Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms
Instagram : https://help.instagram.com/

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza
que les dades personals facilitades siguin incorporades en fitxers responsabilitat de

PLAORIENTAL SL i domicili a Plaça Verdaguer, 6, Tan., 43003, Tarragona

i s'autoritza expressament a facilitar aquestes dades a l'empresa arrendatària del servei ofert en aquesta web només en el cas de la confirmació d'una reserva a la casa rural de Mas Barbat situada a Figuerola del Camp i propietat de

RABAGI CORP SL i domicili a Avinguda J.V. Foix, 64-66; 3º-4ª Barcelona 08024 (Barcelona):

 • reserves: Les seves dades seran incorporades al fitxer de lloguers amb la finalitat de
  gestionar la vostra petició. Les seves dades seran conservades fins que siguin legítims per a la
  finalitat per a la qual van ser recollits i no seran comunicats a tercers.
 • Si són tractats a les nostres xarxes socials, d'acord amb això, aquests es
  incorporaran al fitxer de Xarxes Socials i Responsabilitat de Màrqueting d'aquesta
  entitat, per tal de gestionar aquesta informació i dades obtingudes de la interacció
  dels usuaris d'aquestes xarxes amb els perfils/pàgina de l'entitat. Aquestes dades es
  conservaran mentre es mantingui l'interès legítim que en va permetre el processament.
 • Xatejar WhatsApp: les vostres dades seran incloses al fitxer de contactes de l'entitat i
  tractats amb la finalitat de poder donar tràmit a les vostres consultes i/o peticions. Les vostres dades
  seran conservats fins que es resolguin les mateixes i en cap cas comunicats a

tercers.

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment donat, si aquesta va ser la base que
va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:

 • D'accés: l'interessat té dret a saber si el responsable tracta dades personals
  seus i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades, així com a obtenir
  informació sobre els tractaments realitzats.
 • rectificació: Està vinculat al caràcter d'inexactitud o incomplet de les dades. El
  interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es
  completin les seves dades personals incompletes.
 • supressió: L'interessat té dret a obtenir la supressió de les dades personals
  (“dret a l'oblit”), quan aquests ja no són necessaris per a la finalitat per a la qual
  es van recollir, es revoca el consentiment en què es basava el tractament, el
  interessat s'oposa al tractament, les dades s'han tractat il·lícitament, es tenen
  que suprimir per complir una obligació legal o shan obtingut en relació amb la
  oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.
 • Limitació del tractament: és un dret de la persona interessada consistent en
  marcar les vostres dades de caràcter personal conservades amb la finalitat de limitar el
  tractament en el futur. La limitació del tractament suposa que, a petició de la
  persona interessada, les vostres dades personals indicades es deixin de tractar.
 • oposició: l'interessat té dret a oposar-se al tractament de les dades quan
  es base en alguns supòsits concrets i s'invoqui un motiu relacionat amb la seva
  situació personal.
 • Portabilitat de les dades: l'interessat té dret a rebre les vostres dades personals
  facilitats al responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i
  de lectura mecànica, si es basa en el consentiment o en un contracte o quan el
  tractament es realitza per mitjans automatitzats.
 • Si no és objecte de decisions individuals automatitzades: l'interessat té dret
  a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat de les vostres dades,
  inclosa l'elaboració de perfils que produeixi efectes jurídics en ell o que l'afecti
  negativament.
  Aquestes peticions s'hauran de realitzar a Plaça Verdaguer, 6, Tan., 43003, Tarragona o a vacation@inmounik.com
  Així mateix, també podrà presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció
  de Dades.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de PLAORIENTAL SL. Els drets de propietat intel·lectual i els
drets d'explotació i reproducció d'aquest lloc web, les seves pàgines, la seva presència a les xarxes
socials, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els enllaços
(“hipervincles”) establerts des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o
organisme dependent, són propietat exclusiva d'aquesta llevat que expressament es
establís una altra cosa.
Totes les denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei
ofert i reflectit en aquest lloc web, són marques comercials degudament registrades per
PLAORIENTAL SL per les seves subsidiàries i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut del mateix per persones diferents del seu legítim titular i sense el
consentiment exprés i inequívoc d'aquest podrà ser denunciat i enjudiciat per tots els
mitjans legals existents a l'ordenament jurídic espanyol i/o comunitari.
Els drets de propietat intel·lectual i marques comercials de tercers es destaquen
convenientment i han de ser respectats per qualsevol persona que accedeixi a aquesta pàgina, no
sent responsable de PLAORIENTAL SL l'ús que l'usuari pugui dur a terme aquest
respecte, sent la única responsabilitat sobre la seva persona.
Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir
qualsevol pàgina d'aquest lloc web i xarxes socials. Queda prohibit reproduir, transmetre,
modificar o eliminar la informació, continguts o advertiments d'aquest lloc web sense la
autorització prèvia per escrit de PLAORIENTAL SL.
PLAORIENTAL SL no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L'usuari és el
propietari del mitjà en què s'enregistra el programari. PLAORIENTAL SL posseeix tots els
drets de propietat industrial i intel·lectual, inclòs el programari. Si l'usuari transfereix
programari d'aquest lloc web al vostre terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar,
traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents
els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la
interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'usuari, per virtut de la seva
acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal i sempre que aquesta
submissió sigui possible, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de
Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre.